Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Có trả lương thêm giờ cho cán bộ kiêm nhiệm công tác?

Dương Thị Hải Hiền - 07:05 13/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Huyện tôi có thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng gồm các cán bộ công chức, viên chức của các phòng ban. Theo tôi tham khảo Điểm c Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 5/10/2022 của Bộ Tài chính: "… 2. Các khoản kinh phí sau đây được điều chỉnh tại các pháp luật khác có liên quan; không thuộc kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này: … c) Kinh phí để chi lương, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản phụ cấp lương theo chế độ quy định đối với các cán bộ, công chức, viên chức được huy động từ các cơ quan, đơn vị của nhà nước để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chế độ kiêm nhiệm do cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức đó chi trả". Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 61/2022/TT-BTC quy định: "3. Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản phụ cấp lương theo chế độ quy định của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường liên quan đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất theo cơ chế tài chính áp dụng đối với tổ chức đó. Chi tiền lương và các khoản đóng góp theo tiền lương được xác định theo quy định hiện hành của pháp luật". Tôi xin hỏi, vậy khi làm công tác giải phóng mặt bằng các thành viên trong hội đồng phải làm tăng ca ngoài giờ, thì kinh phí hội đồng có được dùng để chi trả tiền công làm thêm ngoài giờ không?

Trả lời

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 5/10/2022 của Bộ Tài chính quy định: Kinh phí để chi lương, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản phụ cấp lương theo chế độ quy định đối với các cán bộ, công chức, viên chức được huy động từ các cơ quan, đơn vị của nhà nước để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chế độ kiêm nhiệm do cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức đó chi trả; kinh phí này được điều chỉnh tại các pháp luật khác có liên quan; không thuộc kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Còn tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 61/2022/TT-BTC quy định: Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản phụ cấp lương theo chế độ quy định của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường liên quan đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất theo cơ chế tài chính áp dụng đối với tổ chức đó.

Từ tình hình trên cho thấy đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 61/2022/TT-BTC (cán bộ, công chức, viên chức được huy động từ các cơ quan, đơn vị của nhà nước để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chế độ kiêm nhiệm) và đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 61/2022/TT-BTC (tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường liên quan đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất) là 2 đối tượng khác nhau nên không có mâu thuẫn.

Vì vậy, đề nghị bà Dương Thị Hải Hiền căn cứ thực tế sử dụng lao động tại cơ quan, đơn vị để áp dụng quy định của pháp luật cho phù hợp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top