Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Đã được cấp sổ đỏ có được miễn, giảm tiền sử dụng đất?

Phạm Nhàn - 15:37 24/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Gia đình tôi là gia đình liệt sĩ. Năm 2020, gia đình tôi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và có hỏi Chi cục Thuế về việc hưởng chế độ miễn hoặc giảm thuế thì được cho biết, gia đình đã có sổ đỏ nên không được miễn hoặc giảm mà chỉ miễn hoặc giảm đối với trường hợp chưa có sổ đỏ. Hiện nay, qua tìm hiểu các văn bản pháp luật và tìm hiểu các trường hợp gia đình liệt sĩ như gia đình bà Nhàn thì bà thấy được miễn hoặc giảm thuế. Tôi xin hỏi, bây giờ gia đình tôi có được làm thủ tục yêu cầu hoàn thuế hay không? Nếu được thì quy trình, thủ tục như thế nào?

Trả lời

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 104 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ miễn tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sĩ:

"1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

đ) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng".

Tại Điểm đ Khoản 3 Điều 105 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chế độ giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sĩ:

"3. Giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

d) Thân nhân liệt sĩ".

Tại Điều 106 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất.

"1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại Điều 104 và Điều 105 Nghị định này được thực hiện quy định tại Điều 6 Pháp lệnh và theo nguyên tắc quy định tại pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

2. Chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do UBND cấp tỉnh quy định.

3. Trường hợp một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được ưu đãi thì mức hỗ trợ tối đa không vượt quả 100%.

4. Trường hợp người có công đồng thời là thân nhân liệt sĩ thì chỉ hưởng chế độ cao nhất của một đối tượng".

Tại Khoản 1 và Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất:

"1. Hộ gia đình, cả nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

… 6. Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định".

Thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất

Tại Khoản 1 Điều 60 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính, quy định thủ tục hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công:

"1. Đối với đất trong hạn mức đất ở được giao cho người có công với cách mạng, hồ sơ bao gồm: Hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư này;

b) Giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng;

c) Quyết định hoặc văn bản theo quy định của pháp luật về miễn, giảm tiền sử dụng đất của UBND cấp tỉnh hoặc của cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền, phân cấp".

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ đề nghị và nơi tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân:

"b) Đối với hộ gia đình, cả nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường".

Căn cứ các quy định nêu trên, người có công với cách mạng được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo quy định và người nộp thuế phải kê khai, cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 60 Thông tư số 80/2021/TT-BTC (nêu trên).

Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp tại bộ phận một cửa của UBND thị xã Điện Bàn. Tuy nhiên, nội dung hỏi bà không trình bày rõ, không kèm theo hồ sơ có liên quan đến việc miễn, giảm tiền sử dụng đất. Do đó, Cục Thuế đề nghị bà liên hệ với bộ phận một cửa của UBND thị xã Điện Bàn để được hướng dẫn.

Cục Thuế thông báo bà Nhàn biết để thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top