Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Đã sửa quy định về giới hạn hành lang an toàn đường bộ

Lê Hữu Thịnh - 15:42 13/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Một số nội dung của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện không còn phù hợp. Chẳng hạn, việc quy định hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường bộ đường quốc lộ là 15m, nay nên quy định 7m là phù hợp. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh các nội dung không còn phù hợp của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP nêu trên.

Trả lời

Bộ Giao thông vận tải trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 5 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 quy định: "Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ".

Quá trình thực hiện Quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 203-HĐBT ngày 21/12/1982 của Chính phủ về việc ban hành điều lệ bảo vệ đường bộ; Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 5/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Sau khi Quốc hội ban hành Luật Giao thông đường bộ, việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ. Nghị định số 11/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013 và Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021.

Theo đó, tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP đã xem xét sửa đổi các quy định về giới hạn hành lang an toàn đường bộ để phù hợp với cấp kỹ thuật của tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ công trình đường bộ và quản lý đường bộ theo quy hoạch.

Ngày 27/2/2023, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Đường bộ; sau khi Luật Đường bộ được ban hành, Nghị định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sẽ được sửa đổi phù hợp với Luật Đường bộ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top