Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Nguyễn Trung Hậu - 09:23 26/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, 2022; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Cả 3 năm tôi đều có sáng kiến cấp cơ sở và được cơ quan bầu chọn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2023, tôi được Chủ tịch tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Tôi nhận thấy tôi đủ điều kiện để đề nghị xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh nhưng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá tôi chưa đủ điều kiện với lý do phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả 3 năm. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng không? Hồ sơ của tôi có đáp ứng đủ điều kiện để đề nghị xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh hay không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng quy định:

"Danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở";

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân".

Ông Nguyễn Trung Hậu đã 3 lần liên tục (2021, 2022, 2023) được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở và năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh; tuy nhiên, đây mới chỉ là điều kiện cần còn điều kiện đủ là "Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"".

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Luật Thi đua, khen thưởng: "Danh hiệu thi đua được bình xét và đề nghị từ đơn vị cơ sở thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác. Cấp quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quỹ lương hoặc người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý".

Như vậy, việc tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng thuộc trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh và cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top