Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện thành lập chi cục thuộc Sở

Nguyễn Minh Thông - 08:00 28/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, theo quy định hiện nay thì có được thành lập chi cục thuộc Sở dưới 12 người hay không? Nếu không còn tổ chức này thì chức năng được giao sẽ thuộc về cơ quan nào? Việc chi cục dưới 12 người vẫn được giữ nguyên thì có vi phạm pháp luật hay không, trách nhiệm này thuộc UBND tỉnh hay Giám đốc Sở? Ngày 2/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Khoản 18 Điều 3 của Nghị định có quy định cơ cấu tổ chức của Bộ gồm có Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Vậy Ủy ban này khi nào được thành lập và trong trường hợp ở Bộ có Ủy ban thì ở địa phương có còn Chi cục không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Về việc thành lập chi cục, tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã quy định về tiêu chí thành lập chi cục và tổ chức tương đương thuộc Sở.

Đồng thời, tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã phân cấp giao UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định thành lập chi cục bảo đảm đáp ứng đủ tiêu chí thành lập theo quy định; trường hợp không đáp ứng tiêu chí thành lập chi cục thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể theo quy định của pháp luật.

Về Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 2/6/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ). Việc thành lập Chi cục thuộc Sở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, bảo đảm đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top