Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Đối tượng nào phải xin cấp phép khai thác tài nguyên nước?

Đắc Duân - 09:03 15/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi là đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi 100% vốn nhà nước, ký hợp đồng cung cấp nước thô cho công ty kinh doanh nước sạch với lưu lượng 35.000 m3/ngày đêm (có thu tiền). Xin hỏi, công ty tôi hay công ty kinh doanh nước sạch phải xin cấp phép khai thác nước mặt và phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước?

Trả lời

Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Câu hỏi của công ty chưa cụ thể, nếu không có thông tin nào khác ngoài thông tin được cung cấp, Cục Quản lý tài nguyên nước trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 1/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước thì việc khai thác, sử dụng nước mặt với lưu lượng 35.000 m3/ngày đêm thuộc trường hợp phải có giấy phép, đồng thời phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (nếu có).

Trường hợp tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, hệ thống kênh thủy lợi để cấp cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp (bao gồm cả khai thác nước cho hoạt động làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt) mà đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi chưa được cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích nêu trên (Điểm b Khoản 2 Điều 17), thì các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, hệ thống kênh thủy lợi phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 32, Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top