Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Hết thời hạn bổ nhiệm lại có được hưởng phụ cấp chức vụ?

Trần Ngọc Trang - 08:33 17/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, công chức đã hết thời hạn bổ nhiệm lại nhưng chưa bổ nhiệm lại vì đang trong quá trình kiểm tra, chờ ý kiến kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì tính từ ngày hết thời hạn bổ nhiệm đến nay (đã trên 6 tháng) có được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Nguyên tắc và các trường hợp được hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo quy định tại Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo nào thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó; nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do không được bổ nhiệm lại thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Vĩnh Long thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà Trần Ngọc Trang liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top