Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thời gian làm chuyên gia tại Lào

Nguyễn Đức An - 08:38 23/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi nộp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ với chuyên gia công tác tại Lào và trợ cấp khu vực cho thời gian công tác tại Lào từ tháng 12/2023, nhưng đến nay chưa nhận được kết quả. Tôi đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết.

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 4/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia:

Đối tượng được hưởng chế độ là những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử sang làm chuyên gia giúp Lào và Campuchia theo yêu cầu của bạn và công nhân viên đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia trên đất bạn từ đủ 12 tháng trở lên, gồm:

"a) Người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc việc vì mất sức lao động nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 01/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Campuchia;

b) Người đang công tác hoặc nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc người đã thôi việc".

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần cho các đối tượng gồm: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp; Quyết định cử đi và Quyết định về nước của cơ quan có thẩm quyền hoặc Lý lịch Đảng viên hoặc lý lịch cán bộ, công chức, viên chức khai trước ngày 1/1/1995 mà trong đó có khai thời gian được cử làm chuyên gia tại Lào và Campuchia theo quy định.

Trường hợp không có các giấy tờ trên thì phải có Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào và Campuchia.

Đối với trường hợp nghỉ hưu, nghỉ việc do mất sức lao động, nghỉ việc chờ chế độ hưu trí hoặc thôi việc thì ngoài 2 loại giấy tờ nêu trên phải có Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động hoặc Quyết định nghỉ việc chờ chế độ hưu trí hoặc Quyết định thôi việc.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 07/2022/TT-BLĐTBXH ngày 6/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trường hợp cơ quan, tổ chức cử đi là đơn vị của cơ quan nhà nước, đã được chuyển đổi, tổ chức lại theo mô hình doanh nghiệp mà hồ sơ của đối tượng không có Quyết định cử đi và Quyết định về nước của cơ quan có thẩm quyền hoặc lý lịch Đảng viên hoặc lý lịch cán bộ, công chức, viên chức theo quy định thì phải có Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Campuchia của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên của cơ quan, tổ chức cử đi.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hồ sơ của ông có Quyết định cử đi và Quyết định về nước hoặc Lý lịch Đảng viên hoặc lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có khai thời gian được cử làm chuyên gia, phục vụ chuyên gia tại Lào theo quy định thì làm hồ sơ và liên hệ cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC để xem xét, giải quyết. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên hoặc hồ sơ chưa rõ thông tin về việc cử làm chuyên gia, phục vụ chuyên gia sang giúp Lào thì đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 07/2022/TT- BLĐTBXH làm thủ tục xác nhận để hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo quy định.

Về chế độ phụ cấp khu vực đối với người hưởng bảo hiểm xã hội, theo Điểm a Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng BHXH một lần kể từ ngày 1/1/2016 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng BHXH bao gồm phụ cấp khu vực, thì ngoài hưởng lương hưu hoặc BHXH một lần theo quy định còn được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng BHXH.

Đề nghị ông căn cứ vào quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top