Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Hồ sơ mời thầu thế nào là hợp lệ?

Ngô Văn Xuyên - 08:41 11/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Trong hồ sơ mời thầu, phần đánh giá tính hợp lệ của nhà thầu, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh về phòng cháy, chữa cháy, có hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; giấy phép hoạt động điện lực và trong phần tiêu chí đánh giá yêu cầu bố trí chủ trì phòng cháy, chữa cháy. Căn cứ Điều 78 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Khoản 7 Điều 3 Luật số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Mục 20 Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020; Điều 38 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020; Khoản 5 Điều 25 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021; nhà thầu đã phản ánh đến bên mời thầu, yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ mời thầu vì đã vi phạm hạn chế nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, bên mời thầu cho biết, các yêu cầu đã nêu ở trên là hợp lệ và giữ nguyên quan điểm. Tôi xin hỏi, bên mời thầu có vi phạm không? Nếu vi phạm thì các yêu cầu ở trên có được phép đánh giá các nhà thầu tham dự không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 1/1/2024, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Đấu thầu năm 2013, hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013 phải tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với câu hỏi của ông Xuyên, căn cứ quy mô, tính chất gói thầu mà chủ đầu tư, bên mời thầu quy định các tiêu chí đánh giá trong hồ sơ mời thầu cho phù hợp trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan, không được quy định các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, trường hợp của đơn vị ông Xuyên có kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu (về nội dung của hồ sơ mời thầu) thì thực hiện theo quy trình giải quyết kiến nghị quy định tại Khoản 1 Điều 92 Luật Đấu thầu năm 2013.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top