Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Hợp đồng tương tự thế nào là hợp lệ?

Trần Hải - 07:05 03/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Trong dự án A, công ty X có sử dụng nhà thầu phụ Y (thầu phụ có danh) thực hiện một số hạng mục của dự án (điện chiếu sáng), nhà thầu phụ Y đã hoàn thành hạng mục và được chủ đầu tư xác nhận. Tôi xin hỏi, công ty X có được sử dụng hợp đồng tương tự (dự án A) có các hạng mục (điện chiếu sáng) do nhà thầu phụ Y thực hiện để làm hợp đồng tương tự tham gia đấu thầu các dự án khác hay không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu E-HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu chứng minh có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.

Theo đó, nhà thầu được sử dụng hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã thực hiện, hoàn thành với vai trò nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ, nhà thầu quản lý để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình theo hướng dẫn nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top