Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Hướng dẫn áp dụng chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng

Phan Văn Xuyền - 15:05 08/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Hợp đồng thi công công trình A theo đơn giá điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh giá theo chỉ số giá xây dựng. Thời gian thi công từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2021 mới thanh toán lần 1 (thời gian thi công 18 tháng). Theo Mục I Phương pháp dùng hệ số điều chỉnh giá tại Phụ lục của Thông tư số 07/2016/TT-BXD có hướng dẫn: "Chỉ số giá hoặc giá hiện hành (tại thời điểm điều chỉnh)… được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán quy định trong hợp đồng". Trong hợp đồng ký với chủ đầu tư không thỏa thuận ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán. Tôi xin hỏi, khi điều chỉnh giá cho phần khối lượng công việc được nghiệm thu, có phải tách khối lượng công việc thi công hoàn thành từng tháng để áp dụng chỉ số giá tương ứng từng tháng làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng hay sử dụng chỉ số giá tại thời điểm thanh toán để điều chỉnh cho toàn bộ khối lượng công việc được nghiệm thu?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung câu hỏi của ông Xuyền chưa nêu rõ về nguồn vốn sử dụng để đầu tư, cũng như pháp luật áp dụng cho hợp đồng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn.

Trường hợp hợp đồng thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì phương pháp dùng hệ số điều chỉnh giá để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được hướng dẫn tại Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD.

Theo đó, chỉ số giá hiện hành (tại thời điểm điều chỉnh) được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán theo quy định của hợp đồng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top