Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót

Đinh Ngọc Linh - 17:23 26/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, khi hủy hóa đơn bị sai số lượng, sai đơn giá có phải làm biên bản hủy hóa đơn cho 2 bên ký không, hay chỉ làm Mẫu 04 gửi cơ quan thuế?

Trả lời

Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, trường hợp công ty phát hiện hóa đơn điện tử đã lập bị sai sót thực hiện xử lý như sau:

Trường hợp hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT về việc hủy hóa đơn điện tử có mã, lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Trường hợp hóa đơn điện tử đã giao khách hàng, phát hiện sai số lượng, đơn giá thì nếu người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh hay thay thế thì hai bên thực hiện lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top