Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Khi nào cần điều chỉnh dự toán xây dựng công trình?

Khoa Kiểm - 13:29 12/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Một dự án có gói thầu thi công xây lắp, dự toán gồm chi phí xây dựng và dự phòng. Trong quá trình thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán, chi phí xây dựng có giá trị lớn hơn chi phí xây dựng được duyệt ở dự toán. Lý do, một số công tác ở bước lập dự toán tính thiếu khối lượng nên khi thi công, nghiệm thu, các bên cập nhật lại khối lượng cho đúng với thực tế (hợp đồng đơn giá cố định), và giá trị quyết toán không vượt giá gói thầu, dự toán gói thầu. Tôi xin hỏi, trong trường hợp nêu trên có cần điều chỉnh lại dự toán xây dựng công trình làm cơ sở ký phụ lục điều chỉnh và quyết toán chi phí, quyết toán dự án không?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung câu hỏi của ông Kiểm chưa nêu rõ về nguồn vốn sự dụng để đầu tư, cũng như pháp luật áp dụng cho dự án nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn. Trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì:

Các trường hợp được điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đã được quy định tại Khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng.

Thẩm quyền điều chỉnh hợp đồng xây dựng được quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top