Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Khoa thuộc trường đại học là tổ chức tương đương phòng?

Trịnh Quỳnh - 14:30 30/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm việc tại trường đại học - đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đơn vị tôi đang gặp vướng mắc khi triển khai việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc trường, các tổ chức thuộc các đơn vị thuộc, trực thuộc trường. Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP: "Điều 6. Tự chủ về tổ chức bộ máy ... d) Việc thành lập các phòng, ban và các tổ chức cấu thành khác không phải là các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là phòng) thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên phải đáp ứng các tiêu chí sau: Công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải có từ 02 mảng công tác trở lên và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý khối lượng công việc của phòng yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm việc là viên chức trở lên". Tôi xin hỏi, bộ môn thuộc khoa thuộc trường có phải là tổ chức cấu thành khác theo nội dung quy định này hay không? Hiện nay có tranh cãi, các tổ chức cấu thành khác là tương đương với phòng, ban (như khoa thuộc trường) còn các tổ chức cấp dưới (bộ môn thuộc khoa) không phải là tổ chức cấu thành nên không theo quy định tại khoản này. Tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định: "b) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị cấu thành trình cơ quan có thẩm quyền quyết định". Nội dung "các đơn vị cấu thành" tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 và nội dung "các tổ chức cấu thành khác" được hiểu như thế nào, giống hay khác nhau?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập quy định việc thành lập các phòng, ban và các tổ chức cấu thành khác không phải là các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là phòng) thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải có từ 2 mảng công tác trở lên và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý; khối lượng công việc của phòng yêu cầu phải bố trí từ 7 người làm việc là viên chức trở lên.

Theo cơ cấu tổ chức của trường đại học được quy định tại Khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, thì khoa thuộc trường đại học là tổ chức tương đương phòng.

Theo đó, bộ môn thuộc khoa là tổ chức nhỏ hơn phòng nên thành lập, tổ chức lại, giải thể không áp dụng theo tiêu chí quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top