Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Không nâng lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp

Huỳnh Quang Nhựt - 09:03 11/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi hưởng lương ngạch chuyên viên, được xét nâng lương trước hạn từ 3,66 lên 3,99 vào năm 2018. Năm 2020, tôi thi nâng ngạch và được chuyển sang chuyên viên chính, hệ số 4,4. Xin hỏi, năm 2022 tôi có được xét nâng lương trước hạn lên 4,74 không vì khoảng cách giữa 2 lần nâng lương của tôi là 4 năm, không phải 2 năm?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: "Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ".

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Kiên Giang thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Huỳnh Quang Nhựt liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top