Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Kiểm kê khí nhà kính, cần cung cấp những thông tin gì?

Hoàng Xuân Quang - 15:40 16/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Điểm a, Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định, các cơ sở quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định này định kỳ 2 năm/lần có trách nhiệm cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở của năm trước kỳ báo cáo theo hướng dẫn của bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31/3 kể từ năm 2023. Tuy nhiên, tôi nghiên cứu các phụ lục trong Nghị định số 06/2022/NĐ-CP cũng như trong Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT thì đều không thấy đề cập biểu mẫu hoặc các số liệu nào cần phải cung cấp. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn.

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, các bộ quản lý lĩnh vực có trách nhiệm:

"Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở thuộc phạm vi quản lý cho năm 2022, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở trước ngày 01 tháng 12 năm 2023".

Thực hiện Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, các bộ quản lý lĩnh vực có văn bản gửi các cơ sở thuộc phạm vi quản lý yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở cho năm 2022.

Theo đó, các số liệu hoặc biểu mẫu mà các cơ sở cần cung cấp sẽ được các bộ quản lý lĩnh vực quy định trong các văn bản hướng dẫn trên cơ sở đặc thù của các lĩnh vực quản lý theo các hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC).

Từ kỳ kiểm kê năm 2024, các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP tự thực hiện theo văn bản hướng dẫn do các bộ quản lý lĩnh vực ban hành.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top