Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Lao động hợp đồng cơ quan hành chính có được phụ cấp công vụ?

Bàn Ngọc Tiến - 08:42 24/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Sau khi Nghị định số 111/2022/NĐ-CP được ban hành thì Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 đã hết hiệu lực. Tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP quy định: "Người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng một trong hai hình thức: Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức". Tôi xin hỏi, lao động hợp đồng làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì người lao động có được hưởng chế độ phụ cấp công vụ quy định theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ đã quy định cụ thể đối tượng áp dụng phụ cấp công vụ, cụ thể là:

Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (kể từ ngày 22/2/2023 quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP), người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Bàn Ngọc Tiến liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top