Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Nguyên tắc chuyển xếp hạng chức danh nghề nghiệp

Mạnh Trân - 08:34 23/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm 2 năm 2009, làm giáo viên hợp đồng tại một trường đại học công lập. Tháng 1/2017, tôi trúng tuyển viên chức và làm giảng viên của trường đại học trên. Tháng 10/2020, tôi chuyển công tác về một trường THCS công lập và giảng dạy tại đó cho đến nay. Hiện bà tôi vẫn giữ chức danh nghề nghiệp là giảng viên hạng III (mã ngạch V.07.01.03), hệ số lương 3,66 từ tháng 1/2020. Tôi đã có bằng thạc sĩ và nhận thấy đã đạt đủ các tiêu chuẩn của giáo viên THCS hạng II mới. Xin hỏi, tôi có được bổ nhiệm chức danh giáo viên THCS hạng II mới không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp giáo viên chưa được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (CDNN) đúng với cấp học đang giảng dạy hoặc thay đổi vị trí việc làm mà CDNN đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xét chuyển CDNN theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Một trong những nguyên tắc khi thực hiện chuyển CDNN theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT là: "Bổ nhiệm vào hạng CDNN tương ứng với hạng CDNN đang giữ khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn của hạng CDNN được bổ nhiệm và chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất của hạng được chuyển theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật".

Do đó, đề nghị bà Trân trao đổi trực tiếp và cung cấp các minh chứng cần thiết cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập để đề xuất với cấp có thẩm quyền chuyển sang hạng CDNN tương ứng với hạng CDNN hiện giữ trên cơ sở đáp ứng đủ tiêu chuẩn của hạng CDNN đề xuất được bổ nhiệm.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top