Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Ninh Thuận: Hỗ trợ từ đối tượng khó khăn nhất đến đối tượng tiếp theo

Trịnh Ngọc Sang - 08:00 23/09/2021

Chi tiết câu hỏi

Tại sao thợ hàn sắt, thợ mộc, thợ hồ không có trong danh mục được hưởng hỗ trợ của tỉnh?

Trả lời

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Chính phủ; UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 3544/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, có quy định chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động là lao động tự do thuộc các dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã và đang bị tạm dừng hoạt động theo các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền, theo nguyên tắc từ đối tượng khó khăn nhất đến các đối tượng tiếp theo trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

UBND tỉnh vẫn đang chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố tổng hợp những ý kiến phản ánh của người lao động, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Vậy, thông tin đến ông Trịnh Ngọc Sang biết, cùng chia sẻ với những khó khăn hiện tại của tỉnh nhà.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top