Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Quy định về nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc

Nhân Phạm - 14:45 12/01/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi hưởng lương chuyên viên, hệ số 2,67 từ ngày 1/5/2012. Đến năm 2014, tôi được nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng, hệ số 3,00 kể từ ngày 1/11/2014, do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Ngày 1/11/2017, tôi được nâng lương thường xuyên lên hệ số 3,33; thời điểm nâng bậc lương tiếp theo được tính từ ngày 1/11/2017. Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2019 tôi tiếp tục lập thành tích xuất sắc và được nâng bậc lương trước thời hạn lên hệ số 3,66 kể từ ngày 1/5/2020. Hai lần nâng bậc lương trước thời hạn của tôi trong cùng ngạch như trên không phải là hai lần liên tiếp. Cho tôi hỏi, việc nâng bậc lương trước thời hạn lần thứ hai của tôi vẫn bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật có đúng không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Vấn đề nêu tại kiến nghị đã được hướng dẫn tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (đến nay đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động).

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức ở TP. Hà Nội thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố. Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý công chức, viên chức của TP. Hà Nội để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top