Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước

Nguyễn Hồng Liên - 16:06 22/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước đã hết hiệu lực từ ngày 1/1/2022 và hiện chưa có thông tư thay thế. Tôi xin hỏi, kinh phí quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của đơn vị các khoản chi phục vụ công tác quyết toán xử lý như thế nào? Đơn vị có thể chi sửa chữa kho để có chỗ đựng hồ sơ quyết toán, bảo quản lưu trữ hồ sơ từ nguồn thu phí thẩm tra quyết toán không?

Trả lời

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 20 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2022 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước:

"b) Nội dung chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán gồm:

- Chi hỗ trợ trực tiếp cho công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán;

- Chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán dự án trong trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán ký kết hợp đồng theo thời gian với các chuyên gia hoặc thuê tổ chức tư vấn.

- Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, mua sắm máy tính hoặc trang thiết bị phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán;

- Các khoản chi khác có liên quan đến công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán".

Như vậy, trước thời điểm Thông tư số 10/2020/TT-BTC hết hiệu lực thi hành, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán để phục vụ cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được sử dụng theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 20 nêu trên.

Ngày 11/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

Theo đó, tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 96/2021/TT-BTC đã bãi bỏ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Thông tư số 96/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và Thông tư số 96/2021/TT-BTC quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Do đó, sau thời điểm Thông tư số 10/2020/TT-BTC hết hiệu lực thi hành, trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công, đề nghị đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 46 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và Thông tư số 96/2021/TT-BTC.

Bộ Tài chính thông tin đến bà Liên để biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top