Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Quyền Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền gì?

Phạm Thị Hiền - 08:37 06/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, quyền Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giới thiệu HĐND cấp huyện bầu Phó Chủ tịch UBND cấp huyện không? Quyền Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND cấp xã không? Theo tôi được biết, tại Điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương có quy định: Hội đồng nhân dân (HĐND) bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy viên UBND theo giới thiệu của Chủ tịch UBND. Khoản 7 Điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định, kết quả bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp xã phải được Chủ tịch UBND cấp huyện phê chuẩn. Theo Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP, quyền Chủ tịch UBND chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày HĐND bầu ra Chủ tịch UBND.

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 4 Điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã quy định: "HĐND bầu Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND theo giới thiệu của Chủ tịch UBND. Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND không nhất thiết là đại biểu HĐND".

Tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021) đã quy định: ''Trong trường hợp khuyết Chủ tịch UBND giữa 02 kỳ họp HĐND, ….; Thường trực HĐND cấp huyện báo cáo Sở Nội vụ để trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định giao quyền Chủ tịch UBND cấp huyện…".

Theo đó, sau khi Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định giao quyền Chủ tịch UBND cấp huyện thì người được giao quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật. Trong đó, có thẩm quyền giới thiệu nhân sự để HĐND cấp huyện bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top