Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Thẩm quyền duyệt số lao động hợp đồng tại xã

Nguyễn Việt Anh - 15:21 14/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP thì có phải ban hành quyết định giao (phê duyệt) số người làm việc hỗ trợ, phục vụ tại UBND các xã, thị trấn không? Trường hợp phải giao (phê duyệt) thì cơ quan nào có thẩm quyền?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về thẩm quyền quyết định số lượng hợp đồng, theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, đối với cơ quan hành chính thì người đứng đầu cơ quan hành chính mà cơ quan hành chính này được xác định là đầu mối được giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính từ ngân sách nhà nước là người có thẩm quyền quyết định số lượng hợp đồng hoặc có thể phân cấp, ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top