Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Thẩm quyền quyết định số lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp

Đinh Thị Hà - 07:48 02/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, thẩm quyền quyết định số lượng hợp đồng cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao tự chủ của Bộ là cấp nào?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Về định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3): Quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP không xác định thẩm quyền quyết định số lượng hợp đồng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần.

Việc xác định số lượng hợp đồng ký kết dựa trên số lao động còn thiếu so với định mức được xác định theo quy định của bộ quản lý ngành, lĩnh vực (theo quy định tại Khoản 5 Điều 64 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì có 13 bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành).

Trường hợp các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban hành định mức số lượng người làm việc theo thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào quy định của pháp luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và nhu cầu sử dụng lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để đề xuất cấp có thẩm quyền quản lý xem xét, quyết định. Đối với đơn vị tự chủ tài chính dưới 70% phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trước khi thực hiện.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top