Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Thành lập đơn vị sự nghiệp phải có tối thiểu 15 người làm việc

Trần Ngọc Anh - 09:45 02/06/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi được biết, điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập là đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành). Tôi xin hỏi, 15 người này là chỉ riêng viên chức hay cả viên chức và lao động hợp đồng dài hạn. Nếu đơn vị sự nghiệp có trên 15 người làm việc bao gồm viên chức và lao động hợp đồng dài hạn đã ký kết từ trước năm 2015 thì có phải tổ chức lại không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thì điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người để hoàn thành nhiệm vụ được giao (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành), số lượng người làm việc là số lượng người được cấp có thẩm quyền giao.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top