Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Thủ tục đầu tư của quỹ có 80% vốn nước ngoài

Trần Thị Huệ Khanh - 09:14 30/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Quỹ thành viên của tôi đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký. Quỹ có 80% là vốn nước ngoài và hiện muốn mua 100% cổ phần tại công ty cổ phần Việt Nam chưa niêm yết. Căn cứ quy định tại Khoản 21 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 98/2020/TT-BTC; Điểm đ Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP tôi hiểu rằng, để Quỹ thành viên với 80% vốn nước ngoài đầu tư mua 100% cổ phần tại công ty chưa niêm yết thì trước hết Quỹ phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp. Xin hỏi, tôi hiểu như vậy có đúng không? Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác nhận và hướng dẫn cụ thể để Quỹ thành viên của tôi có thể sớm đầu tư.

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đã được quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, thành phần hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết bao gồm: "Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài…".

Do đó, đề nghị bà nghiên cứu việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo các quy định nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top