Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

La Tường Vi - 14:12 26/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Đơn vị tôi có một cá nhân đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tiếp (2022, 2023) nên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen giai đoạn 2022-2023. Tôi xinhỏi, nếu cá nhân nêu trên tiếp tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024 và có một sáng kiến cấp tỉnh thì có thể đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với thành tích 3 năm (2022, 2023, 2024) hay không? Trường hợp một cá nhân đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tiếp (2022, 2023) mà không đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen giai đoạn 2022 - 2023 vì muốn tích lũy thành tích xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhưng đến cuối năm 2024, người này không đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở thì có được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen giai đoạn 2022 – 2023 không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng quy định:

"1. Danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở";

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân".

Theo quy định trên, một cá nhân đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tiếp (2022, 2023) và tiếp tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024 và có 1 sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong phạm vi tỉnh thì có thể đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp tỉnh.

Tuy nhiên nếu cá nhân đó đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen giai đoạn 2022 - 2023 theo tiêu chuẩn có 2 lần Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022, 2023 thì không đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2024 vì không bảo đảm nguyên tắc của Luật Thi đua, khen thưởng là "không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được".

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng quy định:

"1. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

… d) Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"...".

Đối chiếu trường hợp trên, khi cá nhân đề nghị xét tặng Bằng khen của bộ, ban, ngành tỉnh theo tiêu chuẩn "có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 và 2023 thì việc đề nghị tặng Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh cần xem xét ngay sau khi cá nhân đó đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở lần thứ 2 vào năm 2023 để bảo đảm quyền lợi cho cá nhân đạt được thành tích và nguyên tắc kịp thời trong khen thưởng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top