Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên Tiếng Anh

Bùi Nguyên Khánh - 11:05 21/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Điểm a, b, Khoản 1, Điều 72 Luật Giáo dục 2019 quy định trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo: "a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non; b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm". Tôi xin hỏi, chữ "trở lên" trong câu "Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông" được hiểu như thế nào? Trường hợp giáo viên không tốt nghiệp ngành sư phạm mà là cử nhân (cử nhân Tiếng Anh), nhưng có bằng thạc sĩ về giảng dạy Tiếng Anh (TESOL) thì có đủ chuẩn để làm giáo viên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông hay không? Bằng thạc sĩ về sư phạm, giảng dạy có được hiểu là đáp ứng yêu cầu bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hay không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ là các loại văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho những người hoàn thành chương trình đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra các bậc tương ứng là Bậc 5 (cao đẳng), Bậc 6 (đại học), Bậc 7 (thạc sĩ), Bậc 8 (tiến sĩ).

Như vậy, "có bằng cao đẳng trở lên" gồm có bằng cao đẳng, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ. 

Tương tự, "có bằng cử nhân trở lên" gồm có bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ.

Tại Danh mục thống kê các ngành đào tạo giáo viên trình độ thạc sĩ tại Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học không có ngành giảng dạy tiếng Anh (TESOL). 

Đồng thời, hiện chưa có quy định bằng thạc sĩ về giảng dạy tiếng Anh (TESOL) thuộc ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn.

Do đó, trường hợp tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh (không phải ngành đào tạo giáo viên) và có bằng thạc sĩ về giảng dạy tiếng Anh (TESOL) để có thể đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo và trở thành giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo tương ứng với cấp học đăng ký tuyển dụng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top