Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Viên chức chuyển làm cán bộ xã, xếp lương thế nào?

Bùi Văn Sơn - 08:31 19/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là viên chức hạng III tại đơn vị sự nghiệp, mã ngạch V.03.10.29. Tháng 3/2024, tôi được HĐND xã bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã. Tôi xin hỏi, tôi có cần làm thủ tục để chuyển ngạch xếp lương từ viên chức sang cán bộ xã không, UBND huyện có cần ra quyết định chuyển ngạch xếp lương hay chỉ ra quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử là được?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp của ông Bùi Văn Sơn sau khi được HĐND xã bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã thì ông thuộc đối tượng là cán bộ cấp xã.

Tại Điều 16 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định cụ thể việc xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã. Theo đó:

(1) Cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định này được thực hiện xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo quy định tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Văn bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bằng;

(2) Trường hợp trong thời gian công tác, cán bộ, công chức cấp xã có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm thì được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;

(3) Trường hợp người được bầu làm cán bộ cấp xã, được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này mà đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương (trừ thời gian tập sự, thử việc), thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục thì được cộng dồn.

Như vậy, căn cứ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như quy định nêu trên, ông Sơn đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định xếp lương theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top