Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Xác nhận bản đồ địa chính thế nào?

Nguyễn Hồng Nghĩa - 08:05 29/05/2023

Chi tiết câu hỏi

UBND cấp xã nơi tôi sinh sống có lưu giữ bản đồ địa chính 1973-1974 và 1985-1986, không có dấu, không có chữ ký xác nhận của cơ quan nhà nước và của đơn vị đo đạc; bản đồ đo vẽ năm 1993-1994 thì có dấu, có xác nhận của Sở Địa chính, công ty đo đạc địa chính và Ban quản lý dự án các công trình địa chính ký ngày 26/11/1996. Toàn bộ diện tích đất nhà tôi nằm trong ranh giới bản đồ 1993-1994. Tuy nhiên, khi xác định nguồn gốc đất, UBND cấp xã lại sử dụng bản đồ 1973-1974 và bản đồ 1985-1986. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 4 Điều 3 Luật Đất đai 2013 giải thích từ ngữ về bản đồ địa chính:

"4. Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận".

Việc xác nhận bản đồ địa chính được quy định tại Điểm 6.1 Khoản 6 Điều 22 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/7/2014):

"6. Xác nhận bản đồ địa chính

6.1. Bản đồ địa chính phải được đơn vị thi công ký xác nhận sản phẩm; đơn vị kiểm tra ký xác nhận chất lượng sản phẩm; UBND cấp xã ký xác nhận đo vẽ phù hợp hiện trạng quản lý, sử dụng; Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt nghiệm thu chất lượng sản phẩm đủ điều kiện đưa vào sử dụng tại vị trí phần ngoài khung bản đồ theo mẫu quy định tại Điểm 1 Mục III của Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này".

Như vậy, bản đồ địa chính trước khi đưa vào sử dụng phải được đơn vị thi công ký xác nhận sản phẩm; đơn vị kiểm tra ký xác nhận chất lượng sản phẩm; UBND cấp xã ký xác nhận đo vẽ phù hợp hiện trạng quản lý, sử dụng; Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt nghiệm thu chất lượng sản phẩm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông biết quy định của pháp luật về bản đồ địa chính.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top