Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập quyết toán thuế theo nơi nào?

Trần Lệ Quyên - 08:37 15/11/2021

Chi tiết câu hỏi

Tháng 7/2021 công ty tôi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp Việt Nam sang doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, cơ quan quản lý thuế là Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm. Công ty tôi có một người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại hai nơi: Thu nhập từ công ty mẹ tại Nhật Bản đối với phần công việc phát sinh tại công ty con ở Việt Nam; Thu nhập từ công ty con ở Việt Nam, trong đó, phần thu nhập từ công ty con ở Việt Nam đã được công ty con khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và nộp thay.

Người lao động nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam ngày 7/4/2021 nên quý 2/2021 là quý đầu tiên cá nhân trực tiếp kê khai thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ theo quy định tại Điểm a2 và Điểm b1, Khoản 8, Điều 11, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, công ty bà xác định Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm là nơi trực tiếp quản lý tổ chức chi trả thu nhập, nhận hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp kê khai hàng quý (Mẫu số: 02/KK-TNCN) và khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 02/QTT-TNCN).

Tuy nhiên, khi người lao động nước ngoài nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý 2/2021 (Mẫu số: 02/KK-TNCN) đến Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm thì cán bộ Chi cục Thuế cho rằng cá nhân cần nộp hồ sơ khai thuế lên Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

Tôi xin hỏi, trong trường hợp nêu trên, cá nhân cần nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân ở Cục Thuế Thành phố Hà Nội hay Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm?

Trả lời

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điểm d Khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“4. Chính phủ quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với các trường hợp sau đây:

d) Người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân”.

Căn cứ Khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“8. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc loại phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế như sau:

a) Cá nhân trực tiếp khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định tại khoản 1 Điều 8, Điều 9 Nghị định này, bao gồm:

a.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam. Trường hợp nơi phát sinh công việc của cá nhân không ở tại Việt Nam thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

b) Cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này bao gồm:

b.1) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú, có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam theo quy định tại Tiết a.2 Khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú theo quy định tại Tiết b.1 Khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top