Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Căn cứ chi trả trợ cấp thôi việc tại các hội đặc thù

Nguyễn Tiến Đạt - 08:37 03/08/2022

Chi tiết câu hỏi

Theo tôi tham khảo, hiện không có văn bản nào xác định người làm việc tại các hội đặc thù áp dụng chính sách thôi việc theo diện công chức hay viên chức. Do vậy, đơn vị tôi không có căn cứ chi trả trợ cấp cho 1 trường hợp xin thôi việc. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp này.

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, Khoản 1, Điều 77 Nghị định số 138/2020/NĐvề-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định: "Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với những người làm việc trong tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động trong phạm vi cả nước, theo chỉ tiêu biên chế được giao được áp dụng quy định tại Nghị định này".

Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức quy định: "Những người được Đảng, Nhà nước điều động, phân công và những người được tuyển dụng, bổ nhiệm theo chỉ tiêu biên chế được giao làm việc trong tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp được áp dụng Nghị định này".

Tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: "Đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp thuộc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được áp dụng các quy định tại Nghị định này để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp".

Theo Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội thì chế độ, chính sách đối với những người công tác tại hội không thuộc các trường hợp quy định nêu trên thực hiện theo thỏa thuận giữa hội với người công tác tại hội, bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của Bộ luật Lao động, quy định pháp luật có liên quan.

Do đó, việc giải quyết chế độ thôi việc đối với người làm việc tại hội căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện cho phù hợp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top