Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Căn cứ xét hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Hoàng Vĩnh Lộc - 08:05 21/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi chết khi đang hưởng lương hưu, thời điểm đó, mẹ tôi 51 tuổi, còn sức lao động. Năm nay mẹ tôi 61 tuổi có đủ điều kiện để nhận tiền tuất hay không? Nếu chưa đủ tuổi nhận tiền tuất thì chỉ cần chờ đủ tuổi sẽ được nhận có đúng không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật BHXH, khi người đang hưởng lương hưu chết thì vợ từ đủ 55 tuổi trở lên; hoặc vợ dưới 55 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì thuộc diện được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Thời điểm xem xét tuổi đối với thân nhân của người lao động là tại tháng người lao động chết.

Trường hợp người đang hưởng lương hưu chết nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Như vậy, khi bố của ông chết, mẹ ông 51 tuổi và không bị suy giảm khả năng lao động từ 81% nên mẹ ông không đủ điều kiện để hưởng tiền tuất hằng tháng. Trường hợp bố của ông chết mà không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì thân nhân được giải quyết trợ cấp tuất một lần.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top