Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Có được chỉ định thầu cho nhà thầu đã cung cấp dịch vụ tư vấn?

Nguyễn Việt Thành - 14:05 10/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Điểm đ Khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu 2013 quy định một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó. Tôi xin hỏi, trường hợp chỉ định thầu có áp dụng cấm như nội dung Điểm đ Khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu nêu trên không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 1/1/2024, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013, một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó.

Các trường hợp chỉ định thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu năm 2013.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top