Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Có được ủy quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke?

Phạm Thị Dinh - 11:09 12/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện là UBND huyện hay Phòng Văn hóa và Thông tin? Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke thì có được trực tiếp ủy quyền cho Phòng Văn hóa và Thông tin cấp giấy phép này hay không?

Trả lời

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 3 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Điều 4 Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 8/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

Theo đó căn cứ các quy định trên và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không thực hiện ủy quyền trực tiếp việc cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho Phòng Văn hóa và Thông tin.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top