Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Có nhiều hóa đơn cần điều chỉnh trong kỳ, xử lý thế nào?

Võ An Khang - 09:05 23/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi chuyên sản xuất lon nhôm cho nước giải khát nên giá bán phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhôm đầu vào. Hiện, trên thế giới giá nhôm biến động mạnh nên công ty thỏa thuận với khách hàng sẽ cố định một giá dùng để giao hàng và xuất hóa đơn. Theo đó, cuối quý hoặc cuối năm công ty tôi sẽ thực hiện điều chỉnh tăng/giảm doanh thu theo giá nhôm thực tế của thế giới. Vì số lượng hóa đơn rất nhiều (hơn 100 hóa đơn mỗi tháng) nên công ty muốn xuất một hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm kèm bảng kê cho toàn bộ hóa đơn đã xuất trong kỳ. Tuy nhiên, tôi chưa thấy bất kỳ hướng dẫn nào về việc này. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn, giải đáp để công ty thực hiện đúng quy định.

Trả lời

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ các quy định tại:

Khoản 2.b, Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử lý hóa đơn có sai sót đối với trường hợp có sai: Mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng;

Khoản 1.a, Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót;

Theo đó, trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì người bán được lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Đề nghị công ty ông nghiên cứu các quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế hoạt động của công ty để áp dụng phù hợp

Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm thông tin về chính sách thuế tại Trang Thông tin điện tử của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: https://danang.gdt.gov.vn./.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top