Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Có yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm khi chào hàng cạnh tranh?

Trung tâm Y khoa Công nghệ cao Forlab - 22:07 23/11/2022

Chi tiết câu hỏi

Trong hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng dịch vụ phi tư vấn (E-HSMT) theo mẫu 3A của một đơn vị có đưa tiêu chuẩn đánh giá về mặt năng lực, kinh nghiệm. Tuy nhiên, mẫu 3A ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT lại ghi “đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này...”. Chúng tôi xin hỏi, việc bên mời thầu đưa tiêu chuẩn đánh giá về mặt năng lực, kinh nghiệm vào E-HSMT chào hàng cạnh tranh này có đúng luật không? Nếu không thì xử lý thế nào?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu số 3A sử dụng để lập E-HSMT gói thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III mẫu số 3A ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của mục này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT).

Theo đó, việc lập E-HSMT gói thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng chào hàng cạnh tranh được thực hiện theo quy định nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top