Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải có chịu thuế GTGT?

Lâm Hữu Phước - 09:21 14/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm việc tại đơn vị sự nghiệp nhà nước tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên thuộc nhóm 3 (mức tự đảm bảo từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên) hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị (hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí). Trong năm đơn vị tôi có nguồn thu từ nguồn thu đặt hàng sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Nguồn thu này của đơn vị được hình thành từ 2 nguồn sau: - Thu từ đặt hàng sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (do phòng chuyên môn của huyện quản lý chi trả cho đơn vị); - Thu từ dịch vụ vệ sinh môi trường của tổ chức, hộ gia đình sử dụng. Ví dụ: Dự toán đặt hàng được phê duyệt là 1 tỷ, trong đó nhà nước đặt hàng là 600 triệu đồng, còn lại 400 triệu đồng là phải thu của các tổ chức, hộ gia đình sử dụng dịch vụ. Như vậy, đối với nguồn thu 400 triệu đồng của tổ chức, hộ gia đình thì đơn vị phải xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT và thuế TNDN cho nhà nước. Tôi xin hỏi, nguồn thu 600 triệu đồng từ nguồn đặt hàng sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do phòng chuyên môn của huyện quản lý chi trả theo khối lượng nghiệm thu đặt hàng cho đơn vị sự nghiệp thì đơn vị sự nghiệp có phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với nguồn thu này không? Áp dụng tại quy định nào?

Trả lời

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế GTGT:

Tại Điều 2 quy định về đối tượng chịu thuế GTGT;

Tại Điều 3 quy định người nộp thuế GTGT;

Tại Điều 4, Điều 5 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT, các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

Tại Điều 7 quy định về giá tính thuế GTGT;

Tại Điều 13 quy định về phương pháp tính trực tiếp trên GTGT;

Tại Phụ lục Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết tỷ lệ tính thuế GTGT trên doanh thu.

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về thuế TNDN:

Tại Điều 2 quy định người nộp thuế TNDN;

Tại Khoản 5 Điều 3 quy định về tỉ lệ tính thuế TNDN đối với các đơn vị sự nghiệp xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí;

Tại Điều 5 quy định về doanh thu chịu thuế TNDN;

Tại Điều 8 quy định về thu nhập miễn thuế TNDN.

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung hỏi, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn về nguyên tắc như sau:

Trường hợp đơn vị sự nghiệp có thực hiện dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt cho các tổ chức sự nghiệp, hoặc cho các cá nhân hay tổ chức khác, các thu nhập này không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT- BTC; không thuộc đối tượng miễn thuế TNDN theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì khoản thu nhập từ thực hiện dịch vụ này thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định.

Đề nghị căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị và các quy định nêu trên, trường hợp đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tỷ lệ % trên doanh thu và xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thì đơn vị thực hiện khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top