Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Điều kiện giảm khoảng cách an toàn công trình dầu khí

Hoàng Minh Tân - 07:05 09/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Nghị định số 13/2011/NĐ-CP và số 25/2019/NĐ-CP về an toàn dầu khí trên đất liền quy định, việc giảm khoảng cách an toàn từ công trình dầu khí tới các đối tượng tiếp giáp theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này phải áp dụng một trong các giải pháp an toàn kỹ thuật tăng cường quy định tại Điều 24 của Nghị định này phù hợp với đối tượng công trình. Tôi xin hỏi, việc áp dụng giảm khoảng cách này chỉ được giảm một hay được giảm nhiều biện pháp kỹ thuật an toàn?

Trả lời

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Trong phần chú thích tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 25/2019/NĐ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn dầu khí trên đất liền, nêu rõ: "Khi áp dụng một hoặc nhiều giải pháp kỹ thuật tăng cường khoảng cách tối đa được giảm không được vượt quá 50% và khoảng cách tối thiểu không nhỏ hơn 10m".

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top