Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Điều kiện nhập khẩu phế liệu nhựa sau 31/12/2024

Nguyễn Phạm Thái - 07:05 04/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi nhập khẩu phế liệu biến thành hạt nhựa và chế biến thành sợi. Tôi xin hỏi, căn cứ Văn bản số 09/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 thì sau ngày 31/12/2024 công ty tôi có được phép nhập khẩu phế liệu để sản xuất thành sợi nữa không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã quy định cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất phải nêu rõ công nghệ sản xuất, điều kiện kho, bãi lưu giữ, hệ thống thiết bị tái chế, phương án xử lý tạp chất và phương án tái xuất phế liệu không đáp ứng quy chuẩn phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản tương đương với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Khoản 2 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường (bao gồm cả hồ sơ kèm theo văn bản tương đương).

Cơ sở nhập khẩu phế liệu nhựa để sản xuất hạt nhựa, sau đó đưa vào sản xuất sợi được tiếp tục nhập khẩu sau ngày 31/12/2024 và theo thời hạn của giấy phép môi trường thành phần (giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất) hoặc giấy phép môi trường trong đó có nội dung nhập khẩu phế liệu nhựa làm nguyên liệu sản xuất.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top