Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện về thành tích để xét tặng Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Nguyễn Hồng Hải - 11:16 11/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Năm 2024, cơ quan tôi có đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho tôi với thành tích 3 năm liền (2021, 2022, 2023) đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và năm 2023 có sáng kiến cấp thành phố được công nhận. Tuy nhiên, khi thẩm định hồ sơ khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng để lại trường hợp của tôi với lý do, theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 là phải "có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn..." và viện dẫn, năm 2023, tôi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ không phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi xin hỏi, việc thẩm định hồ sơ của tôi như vậy có đúng hay không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng quy định:

"Danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở";

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân".

Trường hợp cá nhân ông đã 3 lần liên tục (2021, 2022, 2023) được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở và năm 2023 được Chủ tịch UBND cấp tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điều kiện cần còn điều kiện đủ là: "Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở";".

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Luật Thi đua, khen thưởng: "Danh hiệu thi đua được bình xét và đề nghị từ đơn vị cơ sở thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác.

Cấp quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quỹ lương hoặc người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý".

Như vậy, việc tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng thuộc trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh và cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top