Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Dự án có nhiều mục đích sử dụng đất, thực hiện thế nào?

Nguyễn Văn Long - 09:05 04/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Dự án A có quy mô trên 80 ha gồm chức năng cảng thủy nội địa, cảng cạn và trung tâm logistics (chức năng trung tâm logistics chiếm trên 60% diện tích đất của dự án) đã được HĐND tỉnh chấp thuận danh mục thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Theo các quy định hiện hành thì chức năng cảng thủy nội địa và cảng cạn thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thuộc trường hợp Nhà nước thu đất để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, trung tâm logistics lại là chức năng thương mại dịch vụ, mục đích sử dụng đất là thương mại dịch vụ. Theo Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu thì dự án (bao gồm cả chức năng trung tâm logistics) đã lựa chọn được nhà đầu tư. Còn theo Luật Đất đai, khu đất chức năng trung tâm logistics thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất. Tôi xin hỏi, dự án có phải tách chức năng trung tâm logistics thành dự án độc lập để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất hay không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm c Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp sau đây:

"3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm:

…c) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc; hệ thống dẫn, chứa xăng dầu, khí đốt; kho dự trữ quốc gia; công trình thu gom, xử lý chất thải".

Do đó, để có cơ sở hướng dẫn cụ thể, đề nghị ông liên hệ với cơ quan đầu tư, giao thông tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể, trên cơ sở đó cơ quan Tài nguyên và Môi trường xác định công trình, dự án thuộc trường hợp nào theo quy định của pháp luật về đất đai.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top