Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Dự án nào phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư?

Phạm Văn An - 13:07 01/06/2023

Chi tiết câu hỏi

Theo tôi tham khảo, tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP có quy định: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng". Tôi xin hỏi, hướng dẫn hiện hành về đầu tư có quy định việc phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nghĩa trang (sử dụng vốn ngoài ngân sách) hay không? Trường hợp phải chấp thuận chủ trương đầu tư thì lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức nào? Đấu giá hay đấu thầu hay chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 và Điểm d Luật Đầu tư quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai; Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; Khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai quy định một trong các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất là sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này.

Điểm a Khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Theo quy định tại Khoản 16 Mục III Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, điện táng thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một số năm hoặc miễn toàn bộ thời gian sử dụng đất đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây:

- Chỉ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản của dự án;

- Sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ;

- Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang không thuộc diện đấu giá, đấu thầu hoặc dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh thì thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top