Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Dự án nhà ở xã hội, cơ quan nào duyệt đánh giá tác động môi trường?

Kiều Trang - 12:55 06/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Dự án xây dựng khu nhà ở xã hội có diện tích 5,6 ha và có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên, có diện tích chuyển đổi (dưới 10 ha) thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai. Dự án này thuộc dự án nhóm A có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tôi xin hỏi, dự án nêu trên được xếp vào nhóm nào theo tiêu chí môi trường và thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo thông tin do bà Trang cung cấp, dự án là dự án nhóm A có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai, do vậy thuộc đối tượng quy định tại số thứ tự 4 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (dự án nhóm A có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định này).

Trường hợp này, dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường và thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top