Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Được tạm ứng kinh phí để chi theo dự toán được giao

Đặng Thị Thu - 22:08 17/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định: "Các đơn vị Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán các khoản chi của đơn vị giao dịch theo nguyên tắc thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại Kho bạc Nhà nước tới tài khoản của người cung cấp hàng hóa dịch vụ, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người thụ hưởng khác tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng, trừ những trường hợp được phép chi bằng tiền mặt quy định tại Điều 6 Thông tư này". Tôi xin hỏi, đối với các trường hợp được phép chi bằng tiền mặt mà cá nhân của đơn vị giao dịch đã chi trước thì đơn vị tôi có được chuyển khoản từ tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước để hoàn trả vào tài khoản cá nhân đã chi tiền hay không?

Trả lời

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 về tổ chức chi ngân sách nhà nước quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước thì:

"5. Chi ngân sách nhà nước thực hiện theo nguyên tắc thanh toán trực tiếp từ Kho bạc Nhà nước cho người hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp một số khoản chi chưa có đủ điều kiện thực hiện việc thanh toán trực tiếp từ Kho bạc Nhà nước, đơn vị sử dụng ngân sách được tạm ứng kinh phí để chủ động chi theo dự toán được giao, sau đó đơn vị thanh toán với Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định của Bộ Tài chính".

Như vậy, trường hợp một số khoản chi chưa có đủ điều kiện thực hiện việc thanh toán trực tiếp từ Kho bạc Nhà nước, đơn vị sử dụng ngân sách được tạm ứng kinh phí để chủ động chi theo dự toán được giao, sau đó đơn vị thanh toán với Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top