Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thế nào?

Nguyễn Thu Trang - 09:37 02/06/2023

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi có 100% vốn đầu tư nước ngoài, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 1/4/2020, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 22/12/2020. Ngày 11/8/2022, công ty tôi đã đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nội dung "Thông tin nhà đầu tư, tên dự án đầu tư, tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư và mục tiêu hoạt động" và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần 3 ngày 29/8/2022. Ngày 16/9/2022, công ty đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nội dung "Tên dự án đầu tư, tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án", được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần 4 ngày 30/9/2022. Ngày 7/10/2022, công ty tôi phát hiện nội dung "Tiến độ thực hiện dự án", là thông tin mà công ty không đề nghị điều chỉnh trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần 3, lần 4 bị sai so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần 2 và thực tế hoạt động của công ty theo ghi nhận tại báo cáo tài chính năm 2020. Tôi tham khảo Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và hiểu rằng Nghị định không quy định về thời hạn nộp hồ sơ hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời thông tin "Tiến độ thực hiện dự án" trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không phải là một nội dung mà công ty tôi đã đề nghị điều chỉnh nên công ty có thể đề nghị hiệu đính thông tin. Xin hỏi, cách hiểu như trên có đúng không? Trong trường hợp này, công ty tôi có thể làm hồ sơ đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

Theo đó, việc hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện theo quy định nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top