Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương viên chức lưu trữ

Hoàng Thị Diễm Phương - 09:13 29/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi được tuyển dụng làm văn thư lưu trữ, trình độ cao đẳng, mã ngạch 02.014, xếp lương A0 từ ngày 26/12/2012. Hiện tại tôi giữ ngạch 02.014 được 10 năm 8 tháng và đã học nâng cao trình độ, có bằng đại học năm 2019. Theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 07/2022/TT-BNV quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ thì: "1. Trường hợp viên chức có trình độ đào tạo cao đẳng đang giữ chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên (hạng III) theo Thông tư số 13/2014/TT-BNV và xếp lương viên chức loại A0 theo Thông tư số 08/2015/TT-BNV thì thực hiện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp và xếp lại lương theo hướng dẫn tại Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư này. Thời gian xếp lương viên chức loại A0 được tính vào thời gian giữ chức danh Lưu trữ viên trung cấp để xét thăng hạng lên Lưu trữ viên. 2. Trường hợp viên chức có trình độ đại học trở lên, đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên (hạng III) theo Thông tư số 13/2014/TT-BNV và đang xếp lương loại A0 theo Thông tư số 08/2015/TT-BNV thì thực hiện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên theo Thông tư này và chuyển xếp lương theo hướng dẫn tại Khoản 3 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV. Thời gian xếp lương viên chức loại A0 được tính vào thời gian giữ chức danh Lưu trữ viên để thi hoặc xét thăng hạng lên Lưu trữ viên chính". Xin hỏi, trường hợp của tôi thực hiện theo khoản nào trong 2 khoản trên, để tôi có cơ sở tiếp tục trình đơn vị chuyển chức danh nghề nghiệp, xếp lương phù hợp và bảo đảm đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng.

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp đã được tuyển dụng vào viên chức chuyên ngành lưu trữ trình độ cao đẳng từ năm 2012, có bằng đại học năm 2019, hiện nay đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ theo Thông tư số 13/2014/TT-BNV và xếp lương theo Thông tư số 08/2015/TT-BNV thì thực hiện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 07/2022/TT-BNV.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top