Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Hướng dẫn sử dụng nguốn vốn đối với công trình xây dựng mới

Nguyễn Thị Kim Thoa - 09:11 15/06/2021

Chi tiết câu hỏi

Phòng Kinh tế - Hạ tầng làm chủ đầu tư công trình xây dựng mới 1 cây cầu phục vụ giao thông (không có sửa chữa). Kinh phí lập dự toán khoảng 450 triệu đồng, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, lĩnh vực sự nghiệp kinh tế. Tôi xin hỏi, công trình nêu trên có được áp dụng Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hay không? Công trình sự nghiệp có tính chất đầu tư dưới 500 triệu đồng có áp dụng đấu thầu tại Điều 19 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 không? Các chi phí thuê tư vấn (chi phí lập dự toán, thẩm tra dự toán, giám sát...) có được thanh toán không?

Trả lời

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất quy định:

“b) Thông tư này không điều chỉnh đối với:

- Kinh phí để thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội;

- Xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có;

- Các dự án sử dụng vốn đầu tư công;

- Các công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng có tính chất đặc thù đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật riêng”.

Đề nghị bà Thoa thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công năm 2019, dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án. Vì vậy, công trình xây dựng mới đề nghị bố trí từ nguồn vốn đầu tư công.

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp áp dụng đối với các nội dung mua sắm từ nguồn dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước, không áp dụng đối với công trình xây dựng mới từ nguồn vốn đầu tư công.

Vì vậy, đề nghị bà nghiên cứu Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan để thực hiện theo đúng quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top