Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án xây dựng

Đỗ Văn Hòa - 09:45 13/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Hiện nay, việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng được theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. Tôi xin hỏi, trường hợp chủ đầu tư chỉ thực hiện quản lý dự án một giai đoạn trong quá trình đầu tư dự án (ví dụ chủ đầu tư A chỉ quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị dự án) thì chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư A được xác định như thế nào?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại Chương I, Phần II, Phụ lục số VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

Các hình thức quản lý dự án quy định tại Điều 62 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 19, Điều 1 Luật Xây dựng 2020.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top