Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Phí gửi xe tại chung cư có được giảm thuế GTGT?

Trần Hồng K. - 08:19 09/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Từ trước đến nay cư dân tòa nhà chung cư nơi tôi ở nộp thuế giá trị gia tăng 10% cho các khoản: giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; phí để ô tô, xe máy tại tầng hầm tòa nhà. Theo Khoản 2 Điều 106 Luật Nhà ở, giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không bao gồm chi phí trông giữ xe. Theo Khoản 2 Điều 31 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được tính bằng giá dịch vụ quản lý vận hành nhân (x) với diện tích (m2) sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác không phải căn hộ trong nhà chung cư. Theo các Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, 44/2023/NĐ-CP và 94/2023/NĐ-CP của Chính phủ, ngành "Hoạt động kinh doanh bất động sản" bị loại trừ, không được giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) xuống 8%. Theo đó, "Dịch vụ quản lý bất động sản để ở trên cơ sở phí hoặc hợp đồng" - mã ngành 6810921, gồm: "Dịch vụ quản lý liên quan đến nhà chung cư đa chức năng (hoặc nhà đa mục đích mà mục đích chính là để ở)", quy định tại các Phụ lục I kèm theo các Nghị định trên sẽ thuộc đối tượng bị loại trừ, không được giảm thuế GTGT xuống 8%. Cũng theo các Nghị định nêu trên, ngành "Vận tải kho bãi" không bị loại trừ khỏi đối tượng được giảm thuế GTGT. Theo đó "Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ mã ngành 52253", gồm hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác, thuộc ngành "Vận tải kho bãi" (Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018) cũng không bị loại trừ nên sẽ được hưởng thuế GTGT 8% thay vì 10%. Tuy nhiên, từ ngày 1/2/2022 đến nay, do thiếu thông tin, cư dân tòa nhà vẫn nộp thuế GTGT 10% đối với phí gửi ô tô, xe máy tại tầng hầm tòa nhà. Theo thông tin Ban quản trị được biết thì gửi xe ở bãi xe và ở một số chung cư tại Hà Nội và TPHCM được hưởng thuế suất GTGT 8% theo các Nghị định trên. Thay mặt Ban quản trị, tôi xin hỏi, việc gửi xe tại tầng hầm toà nhà chung cư của ông có thuộc mã ngành 52253 của ngành "Vận tải kho bãi" để được hưởng thuế suất GTGT 8% theo các Nghị định trên không? Nếu được hưởng thuế suất trên thì được hưởng từ khi nào và phải thực hiện thủ tục gì?

Trả lời

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội:

Tại Điều 1 quy định về giảm thuế GTGT.

Tại Khoản 1 Điều 3 quy định hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

"Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022…".

Căn cứ Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội:

Tại Điều 1 quy định về giảm thuế GTGT.

Tại Khoản 1 Điều 2 quy định hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

"Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023".

Căn cứ Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội:

Tại Điều 1 quy định về giảm thuế GTGT.

Tại Khoản 1 Điều 2 quy định hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

"Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024".

Căn cứ Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội:

Tại Điều 1 quy định về giảm thuế GTGT:

"Điều 1. Giảm thuế GTGT

1. Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

… Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT và không được giảm thuế GTGT.

2. Mức giảm thuế GTGT

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

… 4. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều này…".

Tại Khoản 1 Điều 2 quy định hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

"Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024".

Căn cứ Phụ lục I danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022, Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023, Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 và Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ:

Cấp 1Cấp 2Cấp 3Cấp 4Cấp 5Cấp 6Cấp 7Tên sản phẩmNội dung
...
681092


Dịch vụ quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng
6810921

Dịch vụ quản lý bất động sản để ở trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Gồm:

- Dịch vụ quản lý liên quan đến nhà và bất động sản để ở khác, trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

- Dịch vụ quản lý liên quan đến nhà chung cư đa chức năng (hoặc nhà đa mục đích mà mục đích chính là để ở)

- Dịch vụ quản lý liên quan đến nhà di động

- Dịch vụ tập trung cho thuê

- Dịch vụ quản lý liên quan đến nhà ở trong cổ phần liên kết

...Căn cứ Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 1/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

"… Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh...".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ phát sinh dịch vụ trông giữ xe thuộc "Dịch vụ quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ" (mã ngành 52253) không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP; Nghị định số 44/2023/NĐ-CP; Nghị định số 94/2023/NĐ-CP và Nghị định số 72/2024/NĐ-CP của Chính phủ thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% kể từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 và từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2024.

Trường hợp các dịch vụ thuộc "Dịch vụ quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng" (mã ngành 681092) quy định tại Phụ lục I ban hành theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP; Nghị định số 44/2023/NĐ-CP; Nghị định số 94/2023/NĐ-CP và Nghị định số 72/2024/NĐ-CP thì không được giảm thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP; Nghị định số 44/2023/NĐ-CP; Nghị định số 94/2023/NĐ-CP và Nghị định số 72/2024/NĐ-CP.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đề nghị ông Trần Hồng K. căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên để thực hiện đúng theo quy định.


Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top